HOME | 공지사항 | 로그인 | 회원가입 |   즐겨찾기추가  

 

본점,지소 소개 현재위치 : HOME > 영해농협 소개 > 본점,지소 소개
 
 

  영해농협 본소 전경


  영해농협 본소 정문 


  영해농협 본소 365 코너


  하나로 마트 내부전경


  영해농협 주유소(연평리)


  영해농협 휴게주유소

   ○ 본점
      - 전 화 : 054) 732-1991~3
      - 팩 스 : 054) 732-1994
      - 주 소 : 우) 36412 영덕군 영해면 예주시장길 26
      
- 하나로마트 : 054)732-1996
      - 영해농협주유소 : 054)732-0478
      - 휴게주유소 : 054)734-5981

        -휴게소마트 : 054)734-5980

       

 

 

 


  영해농협 북부지점 외부 전경


  영해농협 북부지점 내부 


  영해농협 북부지점 내부


  영해농협 북부지점 자재실 1


  영해농협 북부지점 자재실 2


  영해농협 북부지점 비료 창고


  영해농협 북부지점 양곡창고

 

   ○ 영해농협 북부지점 
       - 전화 054) 732-1995,1997
       - 팩스 054) 732-1360 

       - 주소 : 우)36411 영덕군 영해면 318만세길 171
 
 

 영해농협 축산지점 전경


   ○ 축산지점
      - 전 화 : 054) 732-4026
      - 팩 스 : 054) 733-6888
      - 주 소 : 우) 36419  영덕군 축산면 영덕로 1430 

 


 축산지점 유류취급소


축산지점 하나로마트


축산지점 창고

 

  영해농협 축산항지점 전경


축산항지점 하나로마트 내부 

   ○ 축산항지점
      - 전 화 : 054) 732-4025, 734-3071
      - 팩 스 : 054) 733-7554
      - 주 소 : 우) 36421 영덕군 축산면 축산항5길 3 

 

 
    

회원이용약관 | 개인정보처리방침 | 개인영상정보취급방침 | 신용정보활용체제 | 이메일무단수집거부 | ▲ 위로이동
Copyright ⓒ 2008 by 영해농업협동조합  All rights reserved.
사업자등록증 : 507-82-00303 /  대표 : 서석조  /  주소 : 우)36412 경상북도 영덕군 영해면 예주시장길 26
메일 : nh715049-1@nonghyup.com / 전화 : 054)732-1991~7 팩스 : 054)732-1994 / 개인정보관리 책임자 : 박대광